Yalnızca DİNİ içerik > Bir de bunu dinle

İlhami Güler ile sohbet

(1/1)

MASI:
İlhami Güler ile sohbet

Retorik https://drive.google.com/file/d/1wzgj_uXpwQhMKHBLknj4oGIMO4gaK2Kz/view


keywords , time codes
İlhami Güler

0:41:48 Ayetleri Koruyacağız (biz indirdik biz koruyacağız Hicr Suresi 9. Ayet) ne anlama geliyor.
Önceki nebilere verilen ayetler korunmadı, muhtemelen sözlü kültürün egemenliğinden dolayı.
Kutsal metinlerin korunup korunmaması insanların uhdesine verilmiştir.

0:43:14 Sünnetullah (sebep sonuç ilişkisi)
1- Ahlaki sebep sonuç
2- Determinist (fiziksel) sebep sonuç doğada geçerlidir, kuran'da adı kader dir.

İlk adımını insanın attığı adım,
Eşari ve üvey babası Cübbai'nin ilişkisinin kopmasına sebep
Tanrının iradesi mi insanın iradesine bağlı,
İnsanın İradesinin Tanrının iradesine bağlı.
insan ne yönde adım atar ise tanrı ona göre adım atar.

0:46:09 Nübüveti de mi bu anlamda görüyorsunuz
Nübüveti rahmet olarak ifade ettim.
Rahman sıfatı sebebi ile, dünyada sünnetullah işlediği halde
tanrı rahmeti gereği insanlara nübüvvet lütfunda bulunmuştur.
Nübüvvetin sonlandırılma sebebi.
Yahudi asıllı sonradan protestan olan
tarih felsefecisi Gotthold Ephraim Lessing (Abraham Lessing) İnsan Soyunun Eğitimi Kitabı
o nübüvveti bir pedagoji olarak izah eder,
yani sürekli olarak aynı şeyler söylenmez,
bilgi verilir, niyeti olup alan alır almayan almaz.

0:48:18 Kuran'ın Muhammed'e geldiği hali ile korunduğunu düşünüyormusunuz
( ahir zamanda kuran ref edilecek hadisi şerifi)
EbuDavud'un oğlu Abdullah B. Ebi Davud'un yazdığı Kitabü'l Mesahif


0:49:49 Almanlar'ın Kuran konusunda araştırmaları 1. dünya savaşından sonra başladılar
Berlin'de Corpus Coranicusm'daki araştırmalar, Türkiye'den Tayyar Altıkulaç takip ediyor.
örnek
606 ile 652 yılları arasındaki yedi yaprak pergament üzerine yazılmış Kur'an nüshaları
http://iptmnews.blogspot.com/2015/04/germany-displays-quran-from-prophet-era.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/kuranin-ilk-yazili-nusha-parcalari-berlinde-h326349.html 

0:50:40 Sadece Kuran'cılar (only quran)
only quran, sadece kuran yeter sözü çocukça bir metoddur, savrulmadır, cehalettir.
Hakikat kaygısı olmayan ve
Gayretleri göz ardı edenler
Tanrının ne dediğini dürüstçe anlama çabası ahlaki bir çabadır ve dürüstlüktür.
yani indiği toplumdaki insanlara ne dedi
bundan vazgeçip de, kendi kafasına,
kendi keyfine, kendi bakış açısına göre yorumlamak AHLAKSIZLIK tır.
AHLAKSIZLIKTIR çünkü tanrıyı kendine alet etmektir,
tanrıyı kendi görüşleri doğrultusunda manipüle etmektir
dolayısı ile tanrıya karşı büyük bir saygısızlıktır
kısaca İMANSIZLIK tır.

Taberi, Zemahşeri, Keşşaf vs
O zamanları bilmeden, tarihsel bağlamından kopuk olarak
Kuranın indiği toplumlara ne dediği tam anlaşılmaz.

Anlam kullanımdır anlam bağlamdır
"Kullanım anlamı belirler" 
Ludwig Wittgenstein'ın ikinci döneminde söylediği söz
dilin anlam ile olan ilişkisini ciddi düzeyde kavradıktan sonraki sözü
(birinci döneminde mantıkçı pozitivist idi). 

Alman Rudi Paret kuran çevirisine 25 senesini verdi
Muhammed Esed bir meal yaptı o da 25 senesini verdi
adam kullanımları doğru anlamak için
gidiyor çölde bedevi ile beraber yaşıyor.
Bu adamların kaygısına dürüstlüğüne bak
20-25 senesini vererek tanrının muradına yaklaşarak tahrif etmeden nasıl anlarım diye
bir de bizdeki cahillerin cesaretine bak, cahil insan haddini bilmez, insan dehşete düşüyor.

0:59:54 Fazlur Rahman Malik
İnanç, sen inandığın için öyle, yani subjel bir şey
gerçekten tanrının kelamı olması için bunun nesnellik gibi bir özelliği olması lazım eleştirisi
Fazlur Rahman bu kanaya ciddi kafa yoruyor,
İslamın nesnel yorumu olabilmesi için kendince usuller geliştiriyor,
ve tarihsel bağlama giderek nesnellik gösterebileceğini izah ediyor,
böylelikle kuranın kişilere göre farklı anlamlar içermesinin önüne geçilebileceğini söylüyor.

Aristoteles (Aristo) Retorik kitabında (retorik = söz sanatlarını konu alan bilgi dalı)
eğer bir cümle birden çok anlama geliyorsa hiç bir anlama gelmiyor demektir.1:02:23 Kafa sayısı kadar kuran sayısı, neden?
olay dil olayı, dil ile vuku bulmuş olan bir şey.
Dil de gramer ve sözlük den oluşur.
Arap dilinin gramerinde Kufe ekolü ve Basra ekolü var,
yani erken dönemde gramer kurallarında bile tam ittifak sağlanmış değil,
ciddi farklar var.
Sözlük anlamına gelince, bir kelimenin birden çok anlamı var
dolayısı ile kuranın ne dediğini ortaya koyan
tarihsel, çok erken dönemdeki yazılmış olan literatürün dışında
kuranın yüzde yüz herkes için geçerli bir anlamı bulmamız mümkün değildir
zaten tarihte de öyle bir şey yok, hiç bir dil ürününde böyle bir şey olmaz,
burada beklenen, mümkün oranda büyük bir konsensüsün sağlanmasıdır
ve islamda bu sağlanmıştı.
Mesela sünni ortodoksi (fakihler, müfessirler, kelamcılar) ciddi düzeyde gayret göstermişler
ve bunların ortak paydası kuranın anlamıdır (yüzde 80-90 bir ortak paydaları vardır).
(yunanca "orthos" “doğru”, “doksa” ise “inanç”, “orthodoks”un karşılığı “ doğru inanç”)
Fakat farklı mezheplerin çıkması da engellenememiştir,
bu da yorum farklılıkları yani
insanların subjektif, kendi kişisel birikimi, psikolojileri, karakterleri
ve gramerden doğan ihtilaflar
yani ayrılıklar normal.


Arap dili çok erken döneminde çok ciddi çalışılmış,
ulema da kitabın anlaşılması için çok ciddi gayret göstermiş
dolayısı ile hristiyanlıktaki veya yahudilikteki gibi
tanrının neyi kastettiğini anlamada kaos gibi ciddi bir problem yok.
Batıni yorumda ise (ister sufi batınilik, ister şii batınilik)
grameri ve mantığı reddederek kendi subjektif görüşlerine göre yorum yapıyorlar
bunun hiç bir temeli yok.
Sen ne anladıysan o'dur demek hiç bir şey söylenmemesi demektir.
Bunun yaygınlaşması post modern durum ile alakalı, herkesin doğrusu kendine anlamında.
(postmodernizm paganizmin tekrar dirilmesi)
Bu durum eski dönemlerde yaşanmayan kadar arttı,
insanlar gerekçe ile konuştular ve bir konsensüs sağladılar.

1:06:53 Vahiy gerçekten din mi
Deneyimleme ile dini birbirine karıştırmamak lazım.
insan vicdanı ile denenir
Şems Suresi 7. Ayet Ve nefsin vemâ sevvâhâ
Nefse ve onu sevvâ edene (belli seviyeye getirene)
Şems Suresi 8. Ayet Fe-elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ
ona fucûru ve takvâyı ilham etmiştir

1:08:06 Din denilen olgu vahiy, peygamber, mucize konuları ile alakalı bir şey
bu, tarihte olağanüstü olarak bir dönem olarak olmuş ve bitmiş
MÖ 3500'lerde başlıyor (Nuh), MS 632'de de bitiyor
Hz Muhammed'de mucize yok ama öncekileri mucize ile desteklemiş.

1:09:54 Şeriat, Evrensel din
Evrensel din, iman, ibadet, ahlak. İlhami Güler Sabit din dinamik şeriat İlhami Güler.
1- Kendisi hiç bir şeye benzemeyen varlıktan münezzeh tek tanrı
2- Bu tanrının insanları denediği
3- Ölümden sonra ahiretin varlığı
Salih amel
Siyaset hukuk iktisat
nesih, her dönem için bir hüküm vardır.
Allah dilediğini imha eder, dilediğini de sabit tutar
Yemhû(A)llâhu mâ yeşâu veyuśbit Ra’d Suresi 39. Ayet

1:12:39 Klasik ulemanın hatası,
Ömer'in vasfı, Muvafakât-ı Ömer, Ömer, şeriatin dinamikliğini kavradığı için
 
1:14:35 Kuran'ın tanrı kelamı olduğuna neden inanalım
Muhammed Emin Kişi idi
Muhammed şair değildi getirdiği ise Edebi olarak aciz bırakan
Getirdiğinin içeriği

1:17:41 müslüman kuran'a iman eden mi, Muhammed'e iman eden mi.
Dini Epistemoloji (Epistemoloji bilgi felsefesi) bildiğimiz Epistemoloji gibi bir şey değil.
Dini Epistemoloji hakikatin konusudur, gerçeklik değildir.
Dış dünyadaki ise fiziksel gerçekliktir.
Kuran, genel mantık, duyular, ahlaki duygu, sezgi ile konuşur.
CARL GUSTOV JUNG bu dört hususu Ruhun dört boyutu olarak görür
duyu, düşünce, duygu, sezgi. Kurandaki düşünce bu dört boyutu içeren bir düşüncedir.

1:28:30 Mana, lafız
1:28:58 Eğer bir kelime uydursan şah damarını keseriz
1:29:40 KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR'ın kuran tanımı
Allah'ın cebrail vasıtası ile Hz Muhammed'in kalbinde yarattığı manadır.
Mana ile lafız birliktedir, dilbilimciler bunu iyi bilirler.

İlhami Güler'in Kuran tanımı;
Kuran, Allah'ın insan aklı ile, insan dili ile, insan aracılığı ile insana hitabı.

1:31:06 Bazıları koskoca Allah kıytırık Arap ile mi muhatap olacak.
1:32:07 Peygamber'in özel hayatı ile ilgili ayetler.
Hz Muhammed'in Zeynep'e olan ilgisini kendi gizlediği halde
Allah açığa vuruyor.

1:33:08 Eşek sesi
toplumun dili, tarihi, kültürü, ses konusu.

1:37:42 Vahiy kesildimi, Hatemül Enbiya

1:38:36 Peygambere inanmak zorundamıyız
Mesaj doğru anlatılırsa inanılır.
Doğru anlatılan şeye inanılır.

1:41:27 Dinin kurumsallaşması
1:42:48 dinin insanlığa katkıları, dinsiz yaşamın kaybettirdikleri
İyi tarafları görmüyoruz, kötüleri görüyoruz,
Kötülük pornografiktir, insan zihni hemen onları sayar.
200 senedi tanrı öldü (Friedrich Nietzsche) de iyi mi oldu .
1:46:30 Friedrich Nietzsche güç istenci felsefesi
Hristiyanlığı Lanetleyerek İnsanın tamamen hayvan olduğu ve hayvanlığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Özgür düşüncenin önemi. İslamın erken dönemlerinde bu vardı o sebeple kilise gibi bir dogmatizm olmadı.
İslam, kilise gibi kurumlaşmayı otorite olarak kabul etmedi, ulemayı otorite kabul etti.
1:48:27 Ulema ne demek, gerekçeli konuşan adam demek.
Gerekçeli konuşmayan adamlar dinin hakemliğini ve temsilciliğini yaptığı zaman
FETÖ - kilise benzerliği
Fetö biz tebliğ yapmıyoruz, temsil yapıyoruz.
Bu ne demek, kalıp olarak biz islamın temsilcisiyiz (kilise de aynı)

1:50:20 Bir takım insanlara din şart, onları ancak din frenleyebiliyor (ödül, ceza)
1:51:45 Kitabın mutlaklaştırılıp dogmatizme düşüp vicdanın düşüncenin devre dışı bırakılması,
Abbasi'lerin ortasına doğru sünni ortodoksi kitap, sünnet, icma, kıyas ile sınırladı
insan aklını ve vicdanını devreden çıkardı,
bu iki kapasiteyi öldürdüğünüz zaman
insanlar kendi zanlarınca, kendi vehimlerince karar veriyor,
ve o kararın da tanrının kararı olduğunu söylüyorlar.
Bunun önceden yaşanmış acı örneği Hariciler olmasına rağmen Abbasiler'in ortalarında
tekrar yaşam şekli oldu.

1:58:28 Ahlaki eylemin Kuran'da 3 tane saiki (güdü, neden) var
1- Allah rızası
2- Vicdan (Bakara 265 teśbîten min enfusihim, kendi enfuslerini tatmin etmek )
3- Ödül ve caza
Allah rızası ve vicdan "erdem"in iki saikidir.


2:02:02 Ercan, burada bahsettiğinin kendisindeki Rahman isminin artışının farkında değil.
2:08:19 Tarihselcilik, Nesih mevzusu

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git