Yalnızca DİNİ içerik > Bir de bunu dinle

SULTAN, NÜFUZ, KUTUR.. Sana RAHMAN suresi inzal oldu mu..

(1/1)

MASI:
SULTAN, NÜFUZ, KUTUR..
https://youtu.be/wVcfg1ZXYHI?t=655


Göklerin ve yerin (maddi alemin)
ötesine geçemezsiniz
bir "sultan" (kesin ilmin verdiği güç, ilmel yakîn)
olmadıkça..
=> https://youtu.be/wVcfg1ZXYHI?t=863
Hüseyin Kemal Gürger

1. KAT SEMA MADDE olarak GÖZLEMLEMEKTİR => TIKLAYABİLİRSİNİZ

55. Rahman suresi 33. ayet
Ya ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardı fenfuz, la tenfuzune illa bi sultan.

1   ya mea'şera:   topluluğu   عشر
2   l-cinni:   cinler   جنن
3   vel'insi:   ve insanlar   انس
4   ini:   eğer   
5   stetaa'tum:   gücünüz yeterse   طوع
6   en:      
7   tenfuzu:   geçip gitmeğe   نفذ
8   min:   -ndan   
9   ektari:   kuturları (katarları)-   قطر
10   s-semavati:   göklerin   سمو
11   vel'erdi:   ve yerin   ارض
12   fenfuzu:   geçin gidin   نفذ
13   la:      
14   tenfuzune:   geçemezsiniz   نفذ
15   illa:   ancak (geçebilirsiniz)   
16   bisultanin:   sultan ile   سلط

Sin-Lam-Ta (Sultan)
https://acikkuran.com/root/slT


Kaf-Ta-Ra (kutur):
https://acikkuran.com/root/qTr


53. Necm suresi 23. ayet

1   in:   değildir   
2   hiye:   onlar   
3   illa:   başka bir şey   
4   esma'un:   isimler(den)   سمو
5   semmeytumuha:   isimlendirdiğiniz   سمو
6   entum:   sizin   
7   ve aba'ukum:   ve babalarınızın   ابو
8   ma:      
9   enzele:   indirmemiştir   نزل
10   llahu:   Allah   
11   biha:   onlara   
12   min:   hiçbir   
13   sultanin:   sultan   سلط
14   in:   hayır   
15   yettebiune:   onlar uyuyorlar   تبع
16   illa:   ancak   
17   z-zenne:   zanna   ظنن
18   ve ma:   ve   
19   tehva:   hevesine   هوي
20   l-enfusu:   nefislerin   نفس
21   velekad:   oysa   
22   ca'ehum:   kendilerine gelmiştir   جيا
23   min:   tarafından   
24   rabbihimu:   Rableri   ربب
25   l-huda:   yol gösterici   هدي


102. Tekasür suresi 5. ayet (ilmel yakîn)
1   kella:   hayır   
2   lev:   keşke   
3   tea'lemune:   bilseydiniz   علم
4   ilme:   ilim ile   علم
5   l-yekini:   yakîn   يقن


Ye-Kaf-Nun (yakîn)
https://acikkuran.com/root/yqn


55. Rahman suresi 39. ayet
https://youtu.be/wVcfg1ZXYHI?t=1083

O gün ins ve cin'e zenbleri sorulmaz.
Fe yevme izin la yus'elu an zenbihi insun ve la cann.

1   feyevmeizin:   o gün   
2   la:      
3   yuselu:   sorulmaz   سال
4   an:   -ndan   
5   zenbihi:   zenbi (günahı)-   ذنب
6   insun:   insana   انس
7   ve la:   ne de   
8   cannun:   cin’e   جنن


Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git