OKUDUNMU

Genel => Dem Bu Demdir => Konuyu başlatan: MASI - 20 Ocak 2019, 09:45:28

Başlık: Yorgun Gönüllere
Gönderen: MASI - 20 Ocak 2019, 09:45:28
Şeyh KILIKLI'ların SİYASETÇİ'yi YALAMA bölümleri çıkarılmıştır.


Giriş Bölümü - 741. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus 2014
Yorgun Gönüllerehttps://www.ok.ru/video/1935817902629MP3


veya
http://bit.ly/2CxGdBg


La yükellifullahü nefsen illa vüs'aha..

https://www.ok.ru/video/1935819344421


* * *

Tamamı

TEK Parça

https://www.ok.ru/video/1935405943333
1. Parça
2. ParçaMP3


veya
http://bit.ly/2MjgkJX* * *


745. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus 2018

https://www.ok.ru/video/1935407254053

Başlık: Ynt: Yorgun Gönüllere
Gönderen: MASI - 20 Haziran 2019, 22:12:29
https://www.youtube.com/watch?v=cRUEgsBrlq0


https://www.youtube.com/watch?v=Clp9wpgbdvs


https://www.youtube.com/watch?v=BQJpYjzY0Ds


https://www.youtube.com/watch?v=nNGn3HbvepQhttps://www.youtube.com/watch?v=Tc7wSvxkyVAhttps://www.youtube.com/watch?v=5h4i58R-1u8https://www.youtube.com/watch?v=k3A0RRtwLow


https://www.youtube.com/watch?v=YseTnj7AEg8https://www.youtube.com/watch?v=0nqUsenBjZkhttps://www.youtube.com/watch?v=yQTWsClbaj4https://www.youtube.com/watch?v=FNukOd-KOfwhttps://www.youtube.com/watch?v=FfRL6oerwkwhttps://www.youtube.com/watch?v=IOHQ-Wr9Mm4https://www.youtube.com/watch?v=GAA_Pmsx8cIhttps://www.youtube.com/watch?v=X2JdCNFftlAhttps://www.youtube.com/watch?v=jSYHBJrVxiAhttps://www.youtube.com/watch?v=oihyV1YxEFwhttps://www.youtube.com/watch?v=vU6Terqugp8
Başlık: Ynt: Yorgun Gönüllere
Gönderen: MASI - 20 Temmuz 2019, 14:17:09


https://youtu.be/NZ0X7Y_7GUk


MP3

http://bit.ly/32DsmFI

Mehmed Zâhid Kotku Sesinden İlâhi ve Zikrullah

Mehmed Zâhid Kotku (rh.a) Aziz Mahmud Hüdâyî dîvânındaki zikrullah hakkında
peşpeşe dört nutk-i şerîfi okumuşlar,
ihvânı da darb-ı esmâ ile O'na eşlik etmiş.

1
Diller aceb hayrân olur
Esrâr-ı zikrullâh ile
Yollar beğim âsân olur
Âsâr-ı zikrullâh ile
2
Nefsin hevâsından kesil
Zikr eyle Hakk'ı muttasıl
Saykallanır mir'ât-ı dil
Tekrâr-ı zikrullâh ile
3
Ger ister isen kurb-ı Hak
Al ehl-i irfândan sebak
Geldi zuhûra her varak
Eşcâr-ı zikrullâh ile
4
Ref' olsa zulmânî hicâb
Dilden giderdi ıztırâb
Yap yap gönül kasrını yap
Mi'mâr-ı zikrullâh ile
5
Zikri bulup habl-i metîn
Muhkem tutar ehl-i yakîn
Dâ'im eder i'lâ-yı dîn
İzhâr-i zikrullâh ile
6
İsterse ger kalbin safâ
Zikr eyle Hakk'ı dâ'imâ
Bîmâr olan bulur şifâ
Tîmâr-ı zikrullâh ile
7
Dilden kederler dûr olur
Mahzûn olan mesrûr olur
Zulmet Hüdâyî nûr olur
Envâr-ı zikrullâh ile

1
Zulmet konağın geçe gör
Envâr-ı zikrullâh ile
Âb-ı hayâtı içe gör
Enhâr-ı zikrullâh ile
2
Ağyârı sürmek kasdın et
Maksûda ermek kasdın et
Mahbûbu görmek kasdın et
Her bâr-ı zikrullâh ile
3
Derdin devâya erişe
Kalbin safâya erişe
Lutf u atâya erişe
Îsâr-ı zikrullâh ile
4
Gâlib olup zikr-i Hudâ
Gitsin nazardan mâsivâ
Ratbü'l-lisân ol dâ’imâ
Güftâr-ı zikrullâh ile
5
Sâdık ola ger aşk eri
Olur hakîkat mazharı
Nusret bulur dîn askeri
Serdâr-ı zikrullâh ile
6
Zikr ile mezkûra eriş
Geç hûrîden nûra eriş
Bir kenz-i mestûra eriş
İzhâr-i zikrullâh ile
7
Kim ki ola sıdk ile kul
Mevlâ'sını unutmaz ol
Bulur Hüdâyî Hakk'a yol
İksâr-ı zikrullâh ile


1
Zâkir safâya erişir
Envâr-ı zikrullâh ile
Tâlib Hudâ'ya erişir
İksâr-ı zikrullâh ile
2
Zikri mükerrer ede gör
Bir Hacc-ı ekber ede gör
Kalbin mu'attar ede gör
Attâr-ı zikrullâh ile
3
Âşık olan cânânına
Girmiş fenâ meydânına
Ermiş Hakk'ın ihsânına
Âsâr-ı zikrullâh ile
4
Tasdîk ile îmâna er
Tahkîk ile irfâna er
Bir bahr-i bî-pâyâna er
Enhâr-ı zikrullâh ile
5
Açan hüviyyetden kapu
Zevk ile olmuş hande-rû
Zâhir olur izmâr-ı Hû
İzhâr-ı zikrullâh ile
6
Kesretde vahdet bul beğim
Bâkî sa'âdet bul beğim
Sırr-ı hakîkat bul beğim
Tekrâr-ı zikrullâh ile
7
Bel bağlayanlar hizmete
Tâlib olanlar vuslata
Ermiş Hüdâyî vahdete
Esrâr-ı zikrullâh ile

1
Handân olur ma'nâ gülü
Âsâr-ı zikrullâh ile
Şevke gelir cân bülbülü
Gülzâr-ı zikrullâh ile
2
Servi-asâ cânân olur
Cân mazhar-ı irfân olur
Kalbin bahâristân olur
Ezhâr-ı zikrullâh ile
3
Kün zâkire'r-Rabbi'r-Rahîm
Hâzâ sırâtün müstakîm
Zâkir bulur bâkî na'îm
İksâr-ı zikrullâh ile
4
Tûbâ li kavmin zâkirîn
Büşrâ bî-envâri'l-yakîn
Kuvvet bulur ashâb-ı dîn
Ensâr-ı zikrullâh ile
5
Tevhîd ile ağyârı sür
Vahdet sarâyında otur
Hısn-ı dili hıfz ede gör
Dizdâr-ı zikrullâh ile
6
Kılma sivâya iltifât
Tâ kim tecellî ede zât
Dil-teşnesi bulur hayât
Enhâr-ı zikrullâh ile
7
Çün mevce geldi bahr-i cûd
Buldu bu âlemler vücûd
Hakk'ı Hüdâyî kıl şühûd
Envâr-ı zikrullâh ile